Mô hình OD-Map – Nền tảng khoa học của giải pháp phát triển tổ chức

OD-Map® là một công cụ được sử dụng trong các hoạt động như đánh giá tổ chức, xây dựng chiến lược phát triển nhân sự, quản lý thay đổi, và đo lường hiệu suất tổ chức. OD-Map® giúp tổ chức xác định hiện trạng của mình, đề ra mục tiêu phát triển, cho biết định hướng và theo dõi các nỗ lực trong việc phát triển Tổ chức.

 1. 1. Giới thiệu mô hình khảo sát OD-Map

Mô hình OD-Map® dựa trên cơ sở phân tích nghiên cứu tổng hợp của John Gibbons, The Conference Board. Mô hình OD-Map® chọn các yếu tố cốt lõi để đưa vào khảo sát một các khoa học, triển khai hiệu quả trong việc đo lường sự gắn kết của nhân viên và đánh giá hiện trạng, cũng như tác động của nó.

Điều này làm cho mô hình vững chắc và khoa học vì dựa trên nghiên cứu, khảo sát thực nghiệm. Các dữ liệu được phân loại và phân tách bám sát theo hiện trạng của tổ chức đến từng bộ phận, cấp độ công việc, chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban và nhân viên.

 1. 2. Cấu trúc của OD-Map®, bao gồm:
 • – Thang đo mức độ gắn kết của nhân viên (5 mục)
 • – Yếu tố thúc đẩy mức độ gắn kết của nhân viên (25 mục)
 • – Nhu cầu cải thiện hiệu suất (8 mục)
 • – Nhu cầu thỏa mãn công việc (12 mục).
 1. 3. Ứng dụng của OD-Map trong tổ chức
 • – Phân tích mô hình tổ chức: Các nhà điều hành xác định được đâu là điểm mạnh đã được thể hiện và cần phát huy, đâu là điểm cần cải thiện phù hợp để với văn hóa và mục tiêu chiến lược của tổ chức.
 • – Xác định sự gắn kết của nhân viên với tổ chức: Báo cáo khảo sát tính toán được thang đo mức độ gắn kết của nhân viên, yếu tố thúc đẩy mức độ gắn kết, và nhu cầu thỏa mãn công việc, cung cấp một bản đồ trực quan về các mối tương quan giữa mức độ gắn kết và sự cam kết của nhân viên với tổ chức.
 • – Đo lường hiệu quả/ hiệu suất của quá trình phát triển: Bằng việc đặt các chỉ số, dữ liệu tùy chỉnh theo thực tế của văn hóa, phòng cách lãnh đạo, mô hình tổ chức vào hệ thống khảo sát đánh giá của OD-Map. Tổ chức có thể đánh giá và theo dõi sự nỗ lực trong phát triển tổ chức, từ đó đưa ra các giải pháp và điều chỉnh phù hợp.
 •  

Điều kiện tiên quyết cho việc triển khai thành công mô hình OD-Map là các nhà điều hành quản lý thực sự muốn cải thiện tổ chức và đồng hành cùng quá trình thực hiện.

OD-Map® cung cấp một bức tranh tổng thể toàn diện về các yếu tố liên quan đến phát triển tổ chức, bao gồm các khía cạnh: cá nhân, nhóm, phòng ban và tổ chức. Nó là một công cụ quan trọng để định hướng và phát triển các chiến lược tổ chức hiệu quả-.